Warunki zaliczenia

  • Warunki zaliczenia:

1. Odpowiednia frekwencja – dopuszczalne są 2 nieusprawiedliwione nieobecności

2. Zaliczenie na ocenę pozytywną kolokwiów. Każde kolokwium można w trakcie semestru raz poprawiać. Dodatkowo w trakcie sesji będzie możliwość otrzymania ostatniej szansy poprawienia kolokwium. Ocena poprawiona zastępuje ocenę pierwotną.

Przykłady zadań na kolokwium 1: przykład 1, przykład 2, przykład 3

Przykłady zadań na kolokwium 2: przykład 1, przykład 2, przykład 3

3. Oddanie i zaliczenie na ocenę pozytywną zadań domowych. Warunki zaliczenia opisane są tutaj >>>

4. Pozytywnie zaliczona większość kartkówek realizowanych na zajęciach

  • Warunki przystąpienia do egzaminu:

1. Zaliczenie ćwiczeń z Mechaniki Budowli.

Pod koniec semestru (ale przed terminem zerowym) wystawiane są w arkuszu ocen proponowane stopnie za semestr osobom, które zdobyły oceny za wszystkie kolokwia oraz zadania domowe. Wśród tych osób wybierane są te, które mają ocenę bardzo dobrą za semestr oraz 100% obecność i są one dopuszczane do terminu „0” egzaminu. Pozostałe osoby z wystawionymi ocenami są dopuszczane do terminu „I” egzaminu. Informacja o tym będzie widnieć w arkuszu ocen przy proponowanej ocenie na koniec semestru. W szczególnych wypadkach dopuszczane są do egzaminu w terminie „I” osoby, które mają zadanie domowe jeszcze do poprawy.

Osoby, które nie zdobyły wszystkich ocen nie mogą przystąpić to egzaminu ani w terminie „I” ani w „0”. W trakcie sesji jest możliwość uzyskania brakujących ocen zarówno poprzez oddawanie lub poprawianie prac domowych jak i pisanie kolokwium poprawkowego. Terminy konsultacji i poprawek wyznaczam na początku sesji. Jeśli uzupełnione są wszystkie braki to następuje dopuszczenie do terminu „II” egzaminu. (co będzie widoczne w arkuszu ocen).

  • UWAGA: Zaliczenie ćwiczeń z Mechaniki Budowli 1 uprawnia do pisania egzaminu z wykładu. Zaliczenie egzaminu uprawnia do zapisania się na ćwiczenia i wykład z Mechaniki Budowli 2.