Dyplomy

Wszystkich zainteresowanych pisaniem pod moją opieką pracy dyplomowej inżynierskiej lub magisterskiej zapraszam do przesyłania portfolio oraz listu intencyjnego (nieobowiązkowo ale warto napisać np. jaki się planuje temat pracy) na mój adres mailowy: kajetan[.]sadowski[@]pwr[.]edu[.]pl.

Od swoich dyplomantów/tek oczekuję sumienności, pracowitości oraz systematyczności. W pracach wykonywanych pod moją opieką stawiam szczególny nacisk na poprawność konstrukcyjnych, technicznych, instalacyjnych i funkcjonalnych rozwiązań jak również na zgodność z obowiązującymi przepisami zaś w warstwie ideowej pozostawiam dużo swobody. Oczekuję (co ma znaczenie przy wyborze do grupy dyplomowej), że temat dyplomu będzie związany z architekturą zrównoważoną, przyjazną środowisku, zieloną, o niskim śladzie węglowym, pasywną. W dyplomach przygotowywanych pod moją opieką staram się oczekiwać także ponad standardowych elementów takich jak np. obliczenia charakterystyki energetycznej (należy znać podstawy z zajęć z Fizyki Budowli oraz podstawy programu obliczeniowego np. Open Studio lub SG ISAVE lub Quick Energy lub inny), analizy cieplno-wilgotnościowe przegród (podstawy z zajęć z Fizyki Budowli), analizy Daylight Factor (należy posiadać umiejętność jej wykonywania w wybranym programie obliczeniowym), szacunkowych obliczeń śladu węglowego (należy znać podstawy obliczeń w OneClick), obliczenia wpływu na środowisko np. wg SBTool lub certyfikatu Zielony Dom.

Tutaj znajdziesz zakres projektu, który obowiązuje w pracy dyplomowej wykonanej pod moją opieką.


Rekrutacja na semestr letni 2024/2025 (dyplom INŻYNIERSKI):

Aplikacje należy przesyłać do dn. 31 maja 2024 r.


Rekrutacja na semestr letni 2024/2025 (dyplom MAGISTERSKI):

Aplikacje należy przesyłać do dn. 31 maja 2024 r.


Dyplomy zrealizowane pod moją opieką:

Rok 2022-2023 Sesja letnia

Autor: Jakub Pietrucha
Dyplom magisterski
Tytuł: Zastosowanie sztucznej inteligencji w generowaniu koncepcji projektu architektoniczno-urbanistycznego na przykładzie wybranej lokalizacji
Streszczenie pracy:

Prezentacja filmowa

Praca ma na celu zbadanie zastosowań i kierunków rozwoju sztucznej inteligencji w dziedzinie projektowania architektoniczno-urbanistycznego w rzeczywistym środowisku projektowym. Przeprowadzono analizę historii digitalizacji projektów architektonicznych oraz formatów ich zapasu i zastosowania do trenowania modeli sztucznej inteligencji. Sprawdzono obecny stan badań i istniejące oprogramowanie oparte o SI, przydatne w kontekście zintegrowanego procesu projektowego. Przebadano typologię zabudowy wielorodzinnej w Polsce i ważne idee rozwoju w duchu nowoczesności i zrównoważonego budownictwa. Przeanalizowano metodologię tworzenia kompleksowego modelu parametrycznego zabudowy wielorodzinnej, opracowaną na podstawie obowiązujących w Polsce przepisów prawa budowlanego oraz dobrych praktyk projektowych. Zapisano parametry lokalne, globalne i krytyczne, definiujące generowanie elementów zagospodarowania terenu, budynków, lokali i pomieszczeń na kolejnych fazach szczegółowości projektu. Przebadano metody zastosowania optymalizacji przy pomocy algorytmu genetycznego do automatyzacji metody kalkulacji najlepszych potencjalnych rozwiązań projektów architektonicznych. Przeanalizowano parametry decyzyjne, pozwalające na wpływ projektanta na otrzymywane rezultaty i metody manualnie wprowadzanych zmian projektowych. Zapisano metody przyspieszenia obliczeń i graficznego przedstawienia wyników modelu parametrycznego. Sprawdzono system automatycznego generowania rozwiązań projektowych przy pomocy autorskiego oprogramowania ResidentAI, poprzez ich implementację na przykładzie działki przeznaczonej pod zabudowę wielorodzinną w Oławie przy ul. Jarosława Iwaszkiewicza. Efektem pracy jest seria koncepcyjnych projektów wielorodzinnych, uzyskanych na podstawie wyników symulacji przeprowadzonych przy użyciu algorytmu genetycznego na podstawie różnych parametrów optymalizacyjnych.

Autor: Szymon Jankowski
Dyplom magisterski
Tytuł: Studencki instytut kształcenia praktycznego w Brystolu
Streszczenie pracy: Projekt konkursowy zakładający realizację kampusu uczelni technicznej w Brystolu w Wielkiej Brytanii na zadanej konkursowo działce. W skład opracowania wchodzą strefy edukacyjne, tereny współpracy uczelni z przemysłem, strefa wspólna z reprezentacyjną kopułą mieszczącą gastronomię i aulę, administracja, biblioteka, dom studencki oraz przestrzenie obsługi kampusu, w tym parking i zaplecza techniczne. Ponadto projekt przewiduje zagospodarowanie terenu przynależnego do kampusu w postaci nasadzeń oraz rozwiązań małej architektury.
Ze względu na charakter miejsca i jego ścisłe sąsiedztwo z wysokotechnologicznym przemysłem o zasięgu globalnym projektowana uczelnia ma proponować formę jak najskuteczniejszego powiązania edukacji uniwersyteckiej z praktyką zawodową i w efektywny sposób skupiać w obrębie jednej placówki wszystkie funkcje potrzebne do realizacji kooperacji uczelni z przemysłem przy znacznej swobodzie określonych konkursowo środków realizacji celu.
Praca w pierwszej kolejności skupia się na badaniach terenu, środowiska, otoczenia oraz kultury i historii miejsca. Dalej bada i opracowuje na podstawie źródeł naukowych wypracowane formy wdrażania współpracy uczelni z przemysłem w istniejących placówkach. Analizując struktury uczelni wyższych na świecie oraz w Wielkiej Brytanii formułuje parametry projektowe, które następnie wykorzystuje do stworzenia koncepcji przestrzennej i dokładnego schematu funkcjonowania placówki. Opracowanie badawcze finalizuje zbiór wytycznych i dokładne dane na temat przestrzeni do zaprojektowania oraz stanowiące część zagadnień konkursowych profile kierunkowe kształcenia jakie mają być przez uczelnię realizowane w ramach edukacji i wykorzystania zaplecza wiedzy praktycznej.
W opracowaniu projektowym założenia badawcze konsolidowane są z warunkami technicznymi i przepisami projektowymi tak polskiego prawa budowlanego jak i brytyjskiego. W skład projektu wchodzą rzuty architektoniczne wszystkich budynków i przestrzeni obiektu, przekroje, detale wykończeniowe, elewacje, aksonometrie, perspektywy widokowe, schematy funkcjonalne oraz instalacyjne, a także opracowanie konstrukcyjne, układów ochrony przeciwpożarowej, ewakuacji i instalacji wentylacyjnych. Część opisowa projektu złożona jest z charakterystyki planu zagospodarowania terenu i sposobu jego użytkowania oraz zgodności z obowiązującymi przepisami oraz opisu architektoniczno-budowlanego obiektu wzbogaconego dodatkowymi opracowaniami autora w zakresie projektowania bryły, szczegółowych obliczeń cieplno-wilgotnościowych przegród oraz zestawień dla projektowanego obiektu.

Autor: Michał Kogut
Dyplom magisterski
Tytuł: Tedzukuri – Centrum tradycyjnego japońskiego rzemiosła

I miejsce w konkursie Tedzukuri organizowanym przez UNI (2023), >>> Certyfikat

Streszczenie pracy: Zakres projektu obejmował opracowanie obiektu pobytowego dla artystów i uczestników warsztatów, który składa się z pokoi hotelowych, audytorium z pomieszczeniami pomocniczymi, biblioteki, strefy gastronomicznej, zewnętrznej sceny, sklepu z pamiątkami, pomieszczeń administracyjnych i magazynowych, obszarów krajobrazowych oraz dedykowanych sal warsztatowych dostosowanych do produkcji wyrobów rzemieślniczych. W ramach tego projektu zostały uwzględnione trzy tradycyjne japońskie rzemiosła: lakier kawatsura, pudełka kabazaiku oraz odate magewappa.
Projektowany budynek wpasował się w kontekst miejsca, oddając charakter japońskiego budownictwa. Zastosowano między innymi typowe dla lokalnej architektury stropy z mocno wysuniętym i rozrzeźbionym gzymsem, który nadał im unikalny wygląd i oryginalność. Ponadto, zastosowano przesuwne ściany shoji, które umożliwiają elastyczną aranżację przestrzeni, oraz tarasy podniesione względem poziomu terenu, które stanowią przyjemne miejsca do wypoczynku i obserwacji otaczającego krajobrazu.
Wykorzystanie drewna w projekcie nie tylko odzwierciedliło japońską tradycję, jest także odpowiedzią na problemy klimatyczne wynikające między innymi z sektora budowlanego. W ramach tego projektu zastosowano szereg proekologicznych rozwiązań, takich jak zielone ekstensywne dachy , zbiorniki retencyjne, panele fotowoltaiczne. Pod świetlikami dachowymi zaprojektowano rolety przesłaniające, które pozwalają kontrolować ilość wpadającego światła. Elewacja południowa została wysunięta, tworząc dodatkową warstwę deskowania, co zapewniło dodatkowe zacienienie. Przy przeszkleniach pionowe deski mogą obracać się względem własnej osi w celu kontroli ilości przepuszczanego światła.

Autor: Mikołaj Cichański
Dyplom magisterski
Tytuł: Retreat for the blind – zespolone centrum turystyczne i ośrodek aktywizacji dla osób niedowidzących na czarnej plaży Reynisfjara, Islandia
Streszczenie pracy: Koncepcja zespolonego centrum turystycznego z ośrodkiem dla osób z niepełnosprawnościami wzrokowymi na południowym wybrzeżu Islandii. Projekt ma na celu zaproponowanie kompleksowego rozwiązania ośrodka turystycznego, o łącznej powierzchni użytkowej ponad 4000 m2, w majestatycznej lokalizacji na granicy czarnej plaży Reynisfjara. Założenie łączyć ma w sobie budynek centrum turystycznego – będącego jednocześnie punktem widokowym, przestrzenią wystawową i lokalnym SPA z zapleczem gastronomicznym oraz część noclegowo-warsztatową ze specjalnym zapleczem artystycznym dostosowanym do aktywizacji osób niedowidzących. Założenie ma na celu pokazanie możliwości stworzenia atrakcyjnej przestrzeni, również dla osób niewidomych, niebędących w stanie w pełni docenić naturalnego piękna krajobrazu, tak by również doświadczyli swojego rodzaju spektaklu w wyreżyserowanym architektonicznie środowisku. Projekt wykorzystujący założenia biomimitektury pokazuje również możliwości tworzenia obiektów wielkopowierzchniowych w odludnych lokalizacjach dzięki zastosowaniu prefabrykacji.

Rok 2022-2023 Sesja zimowa

Autor: Agata Zalińska
Dyplom inżynierski
Tytuł: Zespół domów jednorodzinnych we Wrocławiu
Streszczenie pracy: Tematem projektu jest zespół budynków mieszkalnych, jednorodzinnych, zlokalizowanych na działkach przy skrzyżowaniu ulic Chełmońskiego i Kossaka we Wrocławiu. Głównym założeniem projektu jest zastosowanie ekologicznego materiału budowlanego – betonu konopnego.
Beton konopny znany jest przede wszystkim jako materiał o ujemnym śladzie węglowym, co oznacza iż jest w stanie pochłonąć (m.in. podczas wzrostu konopi oraz twardnienia zaprawy wapiennej) więcej dwutlenku węgla niż jest potrzebne do jego wyprodukowania. Dodatkowo dobrze przewodzi parę wodną, co pozwala na uzyskanie zdrowego mikroklimatu wnętrz budynków. Niestety w dalszym ciągu jest to materiał niszowy, rzadko wykorzystywany w budownictwie. Celem projektu jest propagowanie wykorzystywania tego materiału jako wypełnienia ścian z konstrukcji szkieletowej, drewnianej.
W ramach projektu powstało pięć budynków – cztery mieszkalne oraz jeden o charakterze wspólnotowym i funkcji rekreacyjnej. Każdy lokal mieszkalny wyróżniony został akcentem kolorystycznym. Budynki mają proste, kubiczne formy – stąd wywodzi się nazwa projektu: “Hemp Cubes”. Przy każdym budynku zaprojektowane zostały strefy rekreacyjne – przy lokalach mieszkalnych: tarasy wypoczynkowe, częściowo zadaszone tarasolami, natomiast przy lokalu wspólnotowym – miejsce spotkań dla mieszkańców.

Autor: Wojciech Bandyk
Dyplom inżynierski
Tytuł: Dom studencki ze strefą wystawienniczo – warsztatową
Streszczenie pracy: Tematem pracy jest projekt domu studenckiego we Wrocławiu. Koncepcja zakładała zaprojektowanie jednostki kompletnej otwartej na świat zewnętrzny, wpisującej się w kontekst. Selektywny dobór materiałów i rozwiązań architektoniczno-budowlanych miał na celu zminimalizowanie ingerencji w klimat.

Autor: Anastazja Pabin
Dyplom inżynierski
Tytuł: Art Place, Miejsce Sztuki. Plombowy budynek w zabudowie śródmiejskiej
Streszczenie pracy: Przedmiotem projektu jest Centrum Sztuki – Art Place zlokalizowany na ul. Kościuszki 34 w Łodzi. Projekt jest odpowiedzią na zauważone potrzeby społeczności artystycznej w mieście. Zapewnia on dogodne miejsce do tworzenia i prezentacji sztuki. Forma architektoniczna budynku odpowiada na zadany problem urbanistyczny i jest elementem uzupełnienia tkanki miejskiej. Kaskadowo rozwiązana elewacja rozwiązuje problem doświetlenia pomieszczeń znajdujących się w budynku. Zastosowanie paneli kinetycznych na elewacji minimalizuje problem przegrzewania się budynku a także poprawia walory estetyczne wnętrza dzięki ciekawie wpadającemu światłu do środka. Przywrócono częściowo powierzchnię biologicznie czynną na terenie gdyż uprzednio cała działka była utwardzona. Dzięki zastosowaniu otwarcia w parterze piesi i rowerzyści swobodnie mogą przemieszczać się przez działkę co ułatwia ruch i nie trzeba omijać kwartału by dostać się na ul. Piotrkowską. Jest to ważny element projektu, ponieważ dzięki niemu więcej osób może skłonić się do odwiedzenia obiektu.

Autor: Paula Drozdowska
Dyplom inżynierski
Tytuł: Obiekt usługowy o charakterze edukacyjnym w sąsiedztwie zabudowy jednorodzinnej
Streszczenie pracy: Główną ideą projektu jest stworzenie obiektu wspierającego szybki rozwój sektora kosmicznego. Projekt obejmuje utworzenie centrum usługowo – edukacyjnego, które będzie dopełnieniem istniejącej Stacji Badawczej LunAres przeznaczonej do symulacji misji kosmicznych. Rozbudowa kompleksu edukacyjnego będzie stanowić atrakcyjne miejsce spędzania czasu. Celem projektowanego budynku jest stworzenie dodatkowych miejsc warsztatowych dla dzieci, studentów i dorosłych miasta Piła, osób odwiedzających z całej Polski oraz przyszłych Analogowych Astronautów przyjeżdżających na udział w misji analogowej. Projekt obejmuje także małą gastronomię, strefę Centrum Kontroli Misji dla pracowników obsługujących placówkę LunAres oraz strefę wystawową. Przestrzeń wystawowa będzie skupiać się na ewolucji i rozwoju przemysłu kosmicznego od pierwszych misji załogowych, natomiast obok budynku znajduje się miejsce na zlokalizowanie małego analogowego habitatu.

Autor: Weronika Ciosek
Dyplom inżynierski
Tytuł: Centrum Odnowy Umysłu „RESET”
Streszczenie pracy: Za temat projektu obrano centrum odnowy umysłu „RESET” zlokalizowane przy ulicy Kazimierza Wielkiego 29b we Wrocławiu. Ośrodek jest przeznaczony do punktowej rekonwalescencji dla osób z zaburzeniami psychicznymi jak i użytkowników chcących rozwijać się w tematyce zdrowego umysłu. Odmienność tego obiektu polega m.in. na lokalizacji, gdyż znajduje się w centrum miasta w przeciwieństwie do sztampowych ośrodków. Forma budynku została ukształtowana tak, aby wpasować się w sąsiedztwo zabytkowe. Nawiązano do sąsiednich kamienic ich lukarn oraz przeskoków w elewacjach. Obrano podejście stworzenia tła dla sąsiadującego kościoła. W budynku można skorzystać z herbaciarni, wykładów, warsztatów, zajęć z jogi oraz medytacji. Jego zadaniem jest edukować społeczeństwo w temacie zdrowia psychicznego oraz tworzyć wspólnotę ludzi interesujących się samorozwojem.

Autor: Paulina Wrzesińska
Dyplom inżynierski
Tytuł: Schronisko dla rowerzystów na Polanie Izerskiej
Streszczenie pracy: Schronisko dla rowerzystów na polanie Izerskiej zostało zaprojektowane z myślą o historii miejsca, jego funkcji i położeniu geograficznym. Głównym założeniem było ukrycie budynku w terenie i stworzenie tarasu widokowego. Bryła oparta na krzywej kieruje obserwatora w stronę najlepszych widoków. Poprzez wpisanie schroniska w ukształtowanie terenu rowerzysta może swobodnie przejechać z poziomu Polany na dach obiektu, a następnie zjechać ścieżką zaprojektowaną jako Singletrack. Funkcja odpowiada na dzisiejsze potrzeby cyklistów. Miejsce oferuje nocleg, rowerownię, a także wypożyczalnię. Obecnie w Górach Izerskich funkcjonuje wiele tras rowerowych. Wprowadzając schronisko jako uzupełnienie podstawowych potrzeb grupy odbiorców, tereny te staną się atrakcyjniejsze. Odnosząc się do historii osady Drwale przewidziano kawiarnię. Dawnej w tym miejscu istniała Altdeutsche Kaffestube. Dzięki projektowi schroniska , na Polanę Izerską powróci dawna tradycja.

Rok 2021-2022 Sesja letnia

Autor: Wojciech Nowak
Dyplom magisterski
Tytuł: The National Experiment Station of the Natural Research, Education and Protection of Wolves and Lynxes
Streszczenie pracy: The goal of the project is to create a multifunctional center in the Beskid region at the heart of Magura National Park – Żydowskie. An enterprise dedicated to endangered species: wolf and lynx. The facility will combine the features of a scientific conference center with accommodation facilities, a research station, an animal treatment center and an observation wildlife park. With such an accumulation of functions, it is important to balance the space for humans and animals. Bred individuals will be destined to return to the wild or, after receiving help at a clinic for health reasons, will be held in aviaries as free-living show specimens.

Autor: Natalia Walkiewicz
Dyplom magisterski
Tytuł: Herbcare Center – centrum rekonwalescencji we Włoszech
Streszczenie pracy: Tematem projektu jest centrum rekonwalescencji ,,Herbcare Center” tworzone w ramach konkursu ,,Convalesce – Competition to design a retreat for mental health recovery”, organizowanego przez platformę UNI. Projektowany obiekt zlokalizowany jest przy ulicy Ascenso Riccieri, we włoskiej miejscowości Marsciano w regionie Umbria, w prowincji Perugia. Praca przedstawia projekt centrum rekonwalescencji dla osób po przebytym leczeniu psychiatrycznym. Odróżnia się od klasycznego centrum rekonwalescencji poprzez spełnienie założeń takich jak: -zaangażowanie wszystkich zmysłów; -urzeczywistnienie idei architektury placebo; -zapewnienie bezpiecznej oraz funkcjonalnej przestrzeni; -wykorzystanie elementów natury w celach terapeutycznych. Forma budynku została zainspirowana naturą, jej obłymi kształtami oraz naturalnymi procesami rozrastania się organizmów takimi jak pączkowanie. Przedstawione w tej pracy centrum rekonwalescencji, zaprojektowane zostało w taki sposób, by przywołać na myśl przyrodę oraz ułatwić relaksację oraz wypoczynek. Projekt zakłada stworzenie wspólnego ogrodu ziołowego jako części reprezentacyjnej obiektu. W środku tego ogrodu znajduje się suszarnia ziół. Projektowany obiekt nie stanowi zagrożenia dla środowiska przyrodniczego oraz wpisuje się w otoczenie.

Autor: Mateusz Wiśniewski
Dyplom magisterski
Tytuł: Centrum pomocy dzieciom dotkniętym niedożywieniem w Senegalu
Praca konkursowa
Streszczenie pracy: Praca odpowiada na temat konkursu Kaira Looro – Children’s House. Konkurs zakłada opracowanie koncepcji domu pomocy dzieciom dotkniętych niedożywieniem w Senegalu. Wymaganiami konkursu, jest przede wszystkim użycie lokalnych materiałów oraz możliwość wybudowania obiektu przez osoby niewykwalifikowane. Projekt ośrodka dla dzieci dotkniętych niedożywieniem ma za zadanie wpisać się w Agendę 2030 poprzez pełnienie funkcji medycznej, edukacyjnej, tymczasowych mieszkań, magazynowej oraz logistycznej. Zlokalizowanie jej w południowej części Senegalu, wiosce Baghere ma zapewnić lokalnym mieszkańcom ośrodek przeznaczony dla dzieci, którego niestety obecnie brak. Część magazynowa miałaby przechowywać oraz udostępniać zebraną żywność z lokalnych gospodarstw potrzebującym dzieciom. Jeden punkt odpowiedzialny za logistykę w magazynowaniu, wydawaniu oraz opiece nad dziećmi potrzebującymi bezpośredniej pomocy znacznie ułatwiłby komunikację w wiosce, dokładne określenie skali problemu i ewentualne interwencje gospodarcze oraz skalowanie ośrodka do potrzeb wioski w zakresie jego działania. Stając się ważnym punktem na mapie wioski Baghere, w centrum pomocy planuje się zaprojektowanie pomieszczeń do szkolenia pielęgniarek oraz stworzenie przestrzeni do edukacji i rozwoju nad badaniami o higienie i opiece zdrowotnej dzieci.

Autor: Bartłomiej Tuczapski
Dyplom magisterski
Tytuł: Projekt padoku toru wyścigowego Formuły 1 przy Centralnym Porcie Komunikacyjnym
Streszczenie pracy: Przedmiotem tej pracy jest stworzenie Master Planu toru wyścigowego, zgodnie z wytycznymi FIA (Międzynarodowej Federacji Samochodowej), wraz z niezbędną infrastrukturą takiego obiektu z dokładnym opracowaniem projektu budynku padoku wyścigowego, w którym podczas zawodów będą przebywać samochody, wyposażenie garażu zgodnie z zapotrzebowaniem zespołów wyścigowych, kierowcy, mechanicy, dziennikarze oraz 4 000 widzów, umożliwiając organizację wyścigów takich serii jak na przykład Formuła 1. Poza sezonem wyścigowym obiekt ma służyć targom, wystawom czy też wydarzeniom kulturalnym. Budynek ten ma być dostosowany do ewolucji wyścigów samochodowych, gdzie z myślą o ekologii powoli rezygnuje się z paliwa w postaci benzyny, a zaczyna się eksperymentować ze źródłami zielonej energii. Obiekt został zaprojektowany tak, aby koszt jego użytkowania był jak najmniejszy, a sam obiekt niskoenergetyczny. Oprócz tego będą zastosowane nowoczesne rozwiązania, takie jak pompa ciepła z sondą głębinową, instalacje fotowoltaiczne na stropodachu, oraz instalacje w panelach poziomych elewacji fasadowej. W celu zadbania o zużycie wody budynek także będzie wyposażony w osobną instalacje wody szarej.

  

Rok 2021-2022 Sesja zimowa

Autor: Jakub Pietrucha
Dyplom inżynierski
Tytuł: Restauracja z kompleksem szklarni na Islandii
Praca konkursowa
II miejsce w ogólnopolskim konkursie na najlepszą pracę z Archicadem
III miejsce w konkursie na najlepszą pracę inżynierską na Wydziale Architektury w roku 2021/2022
Streszczenie pracy: NIGRO – Nature Iceland Greenhouse Restaurant Observatory zlokalizowany jest na Islandii przy wygasłym wulkanie Hverfjall i kompleksie jezior termalnych Myvatn Nature Baths. Projekt przewiduje budowę restauracji dla 100 osób, multifunkcjonalne centrum turystyczne oraz modularne szklarnie z możliwością przyszłej rozbudowy. Jedną z najważniejszych idei projektowych było wtopienie się w wulkaniczny krajobraz poprzez stworzenie organicznej formy zadaszenia przypominającej wzgórza. Głównym materiałem konstrukcyjnym jest beton z lokalnego kruszywa oraz cement od Heidelberg Group z technologią Carbon Capture and Storage (CCS). Bioniczny dach budynku powstał symulacyjnie zgodnie z prawem, Hook’a, by otrzymać optymalną i wytrzymałą formę. Konstrukcja w postaci trójkątnej, modularna siatki strukturalnej daje możliwość prefabrykacji elementów. Pozwala to zminimalizować ilość zużytego materiału, deskowania i zbrojenia. Możliwość obserwacji otoczenia i procesu wzrostu roślin także była bardzo ważnym aspektem w procesie lokalizowania funkcji budynku. Teren został przeanalizowany pod względem najlepszego możliwego ustawienia szklarni, by uzyskać maksymalny poziom natężenia promieniowania słonecznego. Projekt zgodnie z ideą architektury ekologicznej, miał na celu stworzenie potrzebnych w danym terenie funkcji przy jednoczesnym zminimalizowaniu szkód dla krajobrazu naturalnego.

Autor: Jakub Pukocz
Dyplom inżynierski
Tytuł: Projekt osiedla domów jednorodzinnych o konstrukcji drewnianej we Wrocławiu
Streszczenie pracy: Tematem projektu jest zespół domów jednorodzinnych w technologii z drewna. Rozwiązanie konstrukcyjno- materiałowe jest kluczowym aspektem, ze względu na chęć stworzenia projektu przyjaznemu środowisku. Zespół domów jednorodzinnych znajdujący się na rogu ulic Chełmońskiego i Kossaka we Wrocławiu tworzą cztery budynki zaprojektowane przy użyciu drewna klejonego krzyżowo CLT (ang. Cross- Laminated Timber). Jest to materiał charakteryzujący się neutralnym wpływem na środowisko, o znakomitych parametrach konstrukcyjnych. Dodatkowo zaprojektowano strefę wspólną dla mieszkańców obejmującą takie udogodnienia jak szklarnia czy budynek z sauną. Budynki zaprojektowano zgodnie z warunkami Prawa Budowlanego oraz Miejscowym Planem Zagospodarowania Terenu.

Autor: Adam Jureczek
Dyplom inżynierski
Tytuł: Zespół domów jednorodzinnych zaprojektowany w idei zrównoważonego rozwoju o walorach charakterystycznych dla regionu Śląska Cieszyńskiego
Streszczenie pracy: Powyższe opracowanie przedstawia projekt osiedla domów jednorodzinnych wykonanych w konstrukcji szkieletowej z użyciem technologii prefabrykatów drewniano-słomianych. Koncepcja ma na celu odnalezienie nowoczesnej architektury z nawiązaniem do tradycji dla regionu Śląska cieszyńskiego. Rozwiązania i technologie zastosowane w projekcie sprawiają iż jest on przyjazny dla środowiska jak i wydajny energetycznie. Słuszność w wyborze rodzaju konstrukcji oraz technologii potwierdzają obliczenia oparte o udokumentowane dane wraz z wykonanymi schematami. Projekt spełnia swoje pierwotne założenia i całkowicie niweluje swój ślad węglowy przez ilość sekwestrowanego CO2 jak i samą niskoemisyjność użytych materiałów. Zagospodarowanie terenu również wpływa pozytywnie na środowisko i nie jest dla niego szkodliwe. Większość nawierzchni utwardzonych wykonano z półprzepuszczalnych powierzchni. Woda z dachu zasila roślinność w wbudowanych donicach i w ten sposób jest retencjonowana. Przydaszki oraz duża ilość przeszkleń od południa sprawia że w miesiącach letnich zyski z promieniowania słonecznego są niwelowane a w miesiącach zimowych, budynek otrzymuje więcej zysków ze względu na znaczną powierzchnie przeszkleń południowej ściany. Taki zabieg pozytywnie wpływa na wydajność energetyczną budynku.

Autor: Szymon Jankowski
Dyplom inżynierski
Tytuł: Architektura Zeroenergetyczna 2021. Konkurs na projekt dekarbonizacji, równości społecznej oraz adaptacyjności na terenie Kalifornii
Praca konkursowa
Streszczenie pracy: Projekt zakłada budowę 105 jednostek mieszkalnych z budynkiem wspólnym dla mieszkańców, boiskiem wielofunkcyjnym oraz szklarnią całoroczną, a także zagospodarowaniem zieleni na działce budowlanej na terenie miasta Visalii w Kalifornii. Zespół zabudowań ma być przeznaczony do zamieszkania przez rodziny pracowników rolnych zatrudnianych na okolicznych polach, którzy ze względu na niskie przeciętne wynagrodzenie nie są w stanie zapewnić stałego miejsca zamieszkania rodzinom. Poza niskimi kosztami wykonania I utrzymania budynków projekt przewiduje zapewnienie równości wszystkim mieszkańcom poprzez równy dostęp do wszelkich udogodnień na terenie zabudowy. Budynki charakteryzują się dostosowaniem do klimatu miejsca poprzez zastosowanie systemów zacieniających oraz podwójnych przegród dachowych z dodatkowymi zadaszeniami, natomiast wewnątrz oferują zaprojektowaną gamę mieszkań dopasowaną do każdego użytkownika. W celu spersonalizowania każdej jednostki mieszkalnej lokale na parterze posiadają dostęp do prywatnych terenów zielonych, mieszkania na I piętrze mają możliwość powiększenia metrażu o systemowe wykusze, natomiast mieszkania na II piętrze oferują dostęp do tarasów zlokalizowanych na dachach budynków. Ze względu na probe utworzenia wspólnoty na terenie projektowym ważną część zagospodarowania stanowi budynek wspólny będący miejsce spotkań, czy swobodnego dostępu do internetu dostępnym dla wszystkich mieszkańców przez cały dzień. Szklarnia zlokalizowana w centrum założenia ma za zadanie przeciwdziałanie trudnościom mieszkańców w dostępie do świeżej, zdrowej żywności. Na północ od szklarni zlokalizowane jest wielofunkcyjne boisko zapewniające dzieciom spędzenie czasu wolnego w bezpieczny i użyteczny sposób. Parkingi wokół zabudowy stanowią barierę od ruchliwych ulic miejskich, natomiast zadaszenia miejsc postojowych jak i dach budynku wspólnego przeznaczono pod instalacje fotowoltaiczne. Intensywnie zagospodarowana zieleń na całej przestrzeni działki zgodnie z projektem nawadniana będzie wodą deszczową dzięki zaprojektowanemu systemowi jej akumulacji do dalszego użytku, w konsekwencji czego projekt może zmniejszać skutki dryfu pestycydów z pobliskich pól, niszczących glebę i roślinność, a także negatywnie wpływającego na stan powietrza.

Autor: Bartosz Wiszniowski
Dyplom inżynierski
Tytuł: „Nowy Świat”, multimedialna biblioteka w zabudowie śródmiejskiej
Streszczenie pracy: Mediateka jako instytucja łącząca w sobie nie tylko przechowywanie treści, ale również wiele innych treści i możliwości jest coraz popularniejsza i bardziej potrzebna w społeczeństwie. Taki obiekt powinien także być jednym z najbardziej reprezentacyjnych budynków w mieście.

Autorka: Elżbieta Chmielarz
Dyplom inżynierski
Tytuł: Schronisko górskie z obserwatorium ciemnego nieba na Hali Izerskiej
Streszczenie pracy: Przedmiotem opracowanego projektu jest schronisko turystyczne z obserwatorium zlokalizowane we wschodniej części Hali Izerskiej – terenu o wyjątkowo osobliwym i surowym krajobrazie znajdującym się w jednym z pięciu obszarów ciemnego nieba w Polsce. Celem projektu jest uaktywnienie tego obszaru pod względem zarówno turystycznym, jak i edukacyjnym poprzez syntezę obiektów o dwóch różnych funkcjach. Zabieg ten ma służyć popularyzacji i podniesieniu atrakcyjności obu typów obiektów jednocześnie. W dzisiejszych czasach ludzie coraz częściej szukają ucieczki od zmagań życia codziennego próbując spowrotem zintegrować się z naturą i środowiskiem. Coraz bardziej popularnymi stają się weekendowe aktywności w formie wycieczek górskich połączonych z obserwacją nieba, zwane potocznie astroturystyką, gdyż zapewniają one aktywnie spędzony czas przy jednoczesnym odpoczynku dla umysłu i rozwijaniu hobby. Projekt schroniska z obserwatorium stwarza więc odpowiednią przestrzeń dla szerokiego grona użytkowników, począwszy od turystów przemierzających szlaki Gór Izerskich, po uczniów szkół wybierających się na zorganizowane prelekcje lub warsztaty astronomiczne. Bryła budynku, częściowo posadowiona w utworzonym stoku, jest prosta i zwarta, a dach o niewielkich spadkach, przełamany w połowie szerokości połacią o przeciwnym kierunku nachylenia, co nawiązuje do delikatnego rozrzeźbienia otaczającego terenu. Sprawia to, że budynek nie dominuje nad otoczeniem lecz subtelnie podkreśla jego atuty.

Rok 2020-2021 Sesja zimowa

Autorka: Natalia Walkiewicz
Dyplom inżynierski
Tytuł: Perfects Plan(t)s – osiedle domów jednorodzinnych we Wrocławiu
Streszczenie pracy: ,,Perfect Plan(t)s” to osiedle domów jednorodzinnych, zlokalizowane przy ulicy Kochłowickiej, we Wrocławiu. Zostało ono zaprojektowane w taki sposób, aby umożliwić mieszkańcom samodzielną produkcję żywności i spotkania z sąsiadami.

Autor: Arkadiusz Górowski
Dyplom inżynierski
Tytuł: Schronisko górskie na szczycie Lubań
Streszczenie pracy: Przedmiotem opracowania jest koncepcja budynku Modelowego Schroniska Turystycznego na Lubaniu. Obiekt zlokalizowany jest na Polanie Wierch Lubania, w miejscu usytuowania dawnego budynku schroniska górskiego. Do tej pory jedynym znaczącym elementem przyciągającym turystów w to miejsce była młodzieżowa baza namiotowa. Projektowana bryła budynku nawiązuje do owej bazy przypominając rozłożony na platformie duży namiot. Podstawa zawierająca w sobie piwnicę wyłożona jest od zewnątrz okładziną kamienną dającą odczucie stabilności. Natomiast część główną można podzielić na: ściany szczytowe wyłożone drewnianymi panelami elewacyjnymi, mającymi wprowadzić odwiedzających w spokojny nastrój oraz przybliżyć im bliski natury charakter obiektu oraz połacie dachowe z ogromnymi nachyleniami, wyłożone blachą koloru grafitowego dającej odczucie nieprzebijalnej warstwy ochronnej dla noclegowiczów. Projektowanie w terenie jakim są góry stawia wiele wyzwań zarówno ze strony konstrukcyjnej pozwalającej przetrwać porywiste wiatry, ulewne deszcze, ale także estetycznej, gdyż z uwagi na wyeksponowanie w terenie stanowi symbol najbliższego regionu.

Autorka: Lidia Liberska
Dyplom inżynierski
Tytuł: Projektorium dziecięcych zmysłów: przedszkole z centrum integracji sensorycznej
Streszczenie pracy: Tematem projektu jest przedszkole z Centrum Integracji Sensorycznej, w zabudowie wolnostojącej. Budynek powstał przy okazji konkursu na opracowanie koncepcji energoefektywnego przedszkola w Michałowicach. Całość pracy inżynierskiej skupia się na roli, jaką odgrywa sensoryka w przestrzeni, jaki ma wpływ na wczesny rozwój małego człowieka oraz dzieci z różnymi dysfunkcjami.

Rok 2019-2020 Sesja letnia

Autorka: Laura Srebrowska
Dyplom magisterski
Tytuł: Szkoła artystyczna w Wiedniu
Streszczenie pracy: Przedmiotem opracowania jest projekt budynku szkoły artystycznej, mieszczącej się w centralnej dzielnicy Wiednia, zgodnie z wymaganiami konkursu Start for Talents. Praca przedstawia opis koncepcji architektonicznej szkoły w nawiązaniu do otaczającej ją zabudowy i projekt zagospodarowania terenu placu. Bryłę architektoniczną i sposób zagospodarowania placu oparto na analizach przed projektowych i wnioskach. Główną funkcją jest centrum kultury i sztuki ale znajdują się tu również usługi towarzyszące, takie jak księgarnia, kawiarnia i restauracja. Budynek został posadowiony obok i na istniejącej konstrukcji garażu podziemnego. Projekt zawiera część opisową i graficzną, którą ujęto na 6 arkuszach w formacie A1 przedstawiających: analizy, rzuty, przekroje, elewacje, wizualizacje i rozwiązania szczegółowe detalu.

Rok 2019-2020 Sesja zimowa

Autorka: Agata Misior
Dyplom inżynierski
Praca konkursowa
Tytuł: Ursa Major – Jednostka mieszkaniowa, jako część koncepcji osady na Wyspie Ellesmere’a
Streszczenie pracy: Ursa Major to osada, w której wyjątkowo wrogie tereny nadają się do zamieszkania dla ludzi. Duże kopuły chronią mieszkańców przed trudnym klimatem, zapewniając jednocześnie światło dzienne i otwarte przestrzenie. Dzięki różnym nowoczesnym technologiom osada ta jest całkowicie CO2 neutralna, stanowiąc przykład nowoczesnego zrównoważonego projektowania na lepszą przyszłość.

   

Autor: Sławomir Ptaszek
Dyplom inżynierski
Tytuł: Schronisko turystyczne z Centrum Edukacyjnym oraz bazą GOPR w Wetlinie
Streszczenie pracy: Przedmiotem opracowania jest koncepcja budynku schroniska turystycznego z Centrum Edukacyjnym oraz bazą GOPR w miejscowości Wetlina w Bieszczadach. Obiekt zlokalizowany jest na szczycie Połoniny Wetlińskiej, gdzie obecnie znajduje się schronisko z bazą GOPR jednak władze Bieszczadzkiego Parku Narodowego zdecydowały się by w jego miejsce stanął większy obiekt pełniący tą samą funkcję. Bryła budynku nawiązuje występującej w tym regionie formacji skalnej zwanej „fliszem karpackim”. Charakterystyczna warstwowa budowa skały przejawia się w budynku w postaci 3 różnej wielkości części a także nieregularnych pasów połaci dachowej przekrytej łupkiem występujących na przemian z pasami okiennymi. Ponadto poszczególne „warstwy” są nachylone pod niewielkim kątem względem terenu tak by dać wrażenie, że budynek niczym skała wrasta z terenu. Projektowanie w tak terenie to wyzwanie zarówno techniczno-konstrukcyjne z uwagi choćby na ekstremalne warunki atmosferyczne, ale również ze względu na silną ekspozycję przez co aspekt estetyczny odgrywa tutaj niebagatelną rolę.

Autorka: Katarzyna Spychalska
Dyplom inżynierski
Tytuł: HexaGreen House – projekt modułowego domu jednorodzinnego
Praca konkursowa
Streszczenie pracy: Przedmiotem projektu jest zespół modułowych budynków jednorodzinnych. Budynki zlokalizowane zostały na działce położonej we wsi Olszyna koło Ostrzeszowa na stoku największego wzniesienia Wzgórz Ostrzeszowskich – Bałczyny (278 m n.p.m.). Zakres projektu obejmuje sześć budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Projekt rozwiązuje układ konstrukcyjny i architektoniczny w zakresie funkcjonalności wnętrz oraz w zakresie wykorzystania ciepła i światła słonecznego w celu poprawy bilansu energetycznego powstałego układu budynków. Możliwość korzystania z naturalnego światła i ciepła słonecznego znacznie wzmaga zastosowanie obracania i składania całego układu budynków w zależności od pory roku. Budynki zostały dodatkowo wyposażone w panele fotowoltaiczne oraz pompy ciepła. Zastosowane rozwiązania przyniosły bardzo korzystne efekty energetyczne dla całego układu budynków. Osiągnięto wartość niezbędnej energii końcowej w wysokości 14,91 kWh/[m2rok] dzięki czemu budynki możemy uznać jako pasywne.

Rok 2018-2019 Sesja letnia

 

Autorka: Martyna Słowińska
Dyplom magisterski
Praca konkursowa: 1 miejsce w konkursie Hustle Hub Youth housing design challenge ’19
Tytuł: Zabudowa mieszkaniowa w Moskwie oparta na idei co-livingu
Streszczenie pracy: Przedmiotem pracy dyplomowej jest koncepcja konkursowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego zlokalizowanego w poprzemysłowej dzielnicy Moskwy. Co-livingowa koncepcja zakłada budynek o zredukowanej powierzchni przestrzeni prywatnej na rzecz przestrzeni wspólnej, natomiast program funkcjonalny bierze pod uwagę nowe kierunki rozwoju mieszkalnictwa oraz współczesne potrzeby młodych ludzi.

Szczegółowy opis na stronach PWr >>>

Autorka: Anna Wojciechowicz
Dyplom inżynierski
Tytuł: Projekt domu studenckiego przy Akademii Pomorskiej w Słupsku
Streszczenie pracy: Przedmiotem opracowania jest projekt domu studenckiego przy Akademii Pomorskiej w Słupsku. W ramach projektu stworzono dokumentację techniczną będącą podstawą do opracowań branżowych. Zaprojektowano obiekt z jedną kondygnacją podziemną stanowiącą w większości garaż (30 miejsc postojowych) i zaplecze techniczne obiektu. Parter budynku pełni funkcję mieszkalno-edukacyjna z zapleczem administracyjnym. Do użytku studentów zaprojektowano 3 sale ogólnodostępne i 3 sale nauki cichej dla mieszkańców obiektu. Dodatkowo na parterze obiektu ulokowano 3 jednostki mieszkaniowe dostosowane do użytkowania przez osoby niepełnosprawne. Kondygnacje +1, +2, +3 stanowią część mieszkalną obiektu. Każde piętro posiada wspólną kuchnię z częścią jadalnianą z widokiem na dziedziniec wewnętrzny i otwarty taras. Płaski dach obiektu przystosowany do montażu kolektorów słonecznych.

Rok 2018-2019 Sesja zimowa

 

Autorka: Faustyna Czarnik
Dyplom inżynierski
Tytuł: Hotel Podgórska Osada- miejsce wypoczynku i pracy twórczej w Podgórkach
Streszczenie pracy: Opracowanie dotyczy projektu zespołu hotelowego składającego się z budynku głównego i trzech domków wypoczynkowych. Hotel mieści strefę mieszkalną, rekreacyjną, gastronomiczną wraz z zapleczem i magazynami, do każdego z domków przynależy ogród zimowy, który jest wizytówką całego kompleksu „Podgórska Osada”. Zespół zlokalizowany został w spokojnej wsi Podgórki w Górach Kaczawskich w Sudetach Zachodnich. Odpowiada na potrzeby różnych turystów, przyjeżdżających w celach typowo wypoczynkowych, a poza tym by znaleźć przestrzeń do pracy. Domki wypoczynkowe są przestrzenią rekreacyjną, kreatywną i twórczą. W procesie projektowym ważnym etapem było przeprowadzenie analiz terenu inwestycji. Dzięki nim obiekty zostały idealnie wpisane w otaczający krajobraz i warunki lokalne. Projektowany kompleks znajduje się w bardzo atrakcyjnej okolicy, przeprowadzona analiza widokowa pozwoliła otworzyć go w stronę najciekawszej panoramy. Znaczącą rolę odegrała również historia regionu i miejscowa architektura, formy budynków wiele czerpią z wzorców obecnych we wsi sudeckiej takich jak konstrukcja ryglowa czy występowanie zagrody. Wykorzystane zostało nachylenie terenu poprzez zróżnicowanie poziomów w budynku głównym oraz umieszczenie domków na różnej wysokości zgodnej ze spadkiem, zabieg ten pozwolił oddać górski charakter działki oraz uzyskać ciekawy efekt wizualny. Projekt w wyczerpujący sposób przedstawia rozwiązania techniczne, materiałowe oraz funkcjonalne zespołu hotelowego.

Autor: Marcin Dobuch
Dyplom inżynierski
Tytuł: Termalne schronienie
Streszczenie pracy: Tematem projektu jest Pensjonat „Termalne Schronienie”, który reprezentuje typ zabudowy wolnostojącej. Inwestycja mieści się w Staniszowie przy ulicy Leśnej, na południowym zboczu Góry Witosza. Główną ideą projektu było stworzenie miejsca zapewniającego nocleg dla odwiedzających miejscowość turystów. Myśl ta powstała w oparciu o wykonane analizy. Dodatkowym aspektem wyróżniającym inwestycję jest basen zewnętrzny wykorzystujący wody termalne znajdujące się na terenie miejscowości. Budynek podzielony został na kilka stref zapewniających prawidłową komunikację i funkcjonowanie budynku. Strefy dostępne dla gości położone są w części nadziemnej budynku, zaś wszystkie pomieszczenia techniczne znajdują się poniżej poziomu terenu sprawiając w ten sposób, że budynek mniej ingeruje w otoczenie w kontekście wizualnym. Obiekt został przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz spełnia wymogi narzucone przez Prawo Budowlane.

Autorka: Weronika Drozda
Dyplom inżynierski
Tytuł: „Schronisko turystyczne „Podkowa”” w Bieszczadach
Streszczenie pracy: Celem niniejszego projektu inżynierskiego było stworzenie kompletnej dokumentacji technicznej oraz graficznej, przedstawiającej przyjęte rozwiązania architektoniczne i budowlane, wykorzystane do stworzenia projektu schroniska i stadniny koni. Ponadto w projekcie przedstawiono proces myślowy, stojący za rozwiązaniami ideowymi i funkcjonalnymi budynku. Projektowany budynek zlokalizowany jest w Polsce, w górach Bieszczadach. Lokalizacja budynku stwarza idealne warunki dla powstania schroniska z funkcją stadniny koni, ze względu na liczne szlaki górskie i konne. Dokumentacja graficzna zawiera również projekt zagospodarowania terenu, przedstawiający układ budynków, dróg i zieleni w przestrzeni działki.

Autorka: Anna Kwiatkowska
Dyplom inżynierski
Tytuł: Strefa aktywności dziecięcej – „Studio Kępka”
Streszczenie pracy: Tematem projektu jest Strefa Aktywności Dziecięcej „Studio Kępka”, będąca zabudową plombową. Budynek wypełnia przestrzeń pomiędzy dwiema kamienicami przy skrzyżowaniu ulic Księcia Witolda oraz Zyndrama z Maszkowic. Główną ideą projektu było stworzenie miejsca, zawierającego bogaty układ przestrzenny z możliwością jego ciągłego urozmaicania lub przekształcania. Budynek dzieli się na trzy strefy funkcjonalne – cichą, aktywną oraz część komunikacyjną z przyległymi sanitariatami. Najważniejszym celem projektowanego budynku jest zapewnienie okolicznym mieszkańcom miejsca, gdzie ich dzieci mogłyby bezpieczne, ale zarazem aktywnie spędzać wolne chwile. Myślą przewodnią powstania formy budynku był trójpodział strefy funkcjonalnej. Chciano, aby bryła schematycznie pokazywała to, co się dzieje w środku. Elewacje zostały tak zaprojektowane, aby jak najlepiej wpasować się w otoczenie. W tym celu zastosowano uproszczone pionowe oraz poziome podziały. Obiekt przystosowany jest do korzystania przez osoby niepełnosprawne oraz spełnia warunki Prawa Budowlanego.

Autor: Tomasz Ledwoń
Dyplom inżynierski
Tytuł: Centrum inicjatywy lokalnej – Senior +
Streszczenie pracy: Tematem projektu jest „CENTRUM INICJATYWY LOKALNEJ – SENIOR +”, będące obiektem centrotwórczym w zabudowie wolnostojącej. Obiekt znajduje się przy skrzyżowaniu ulicy Świętej Anny oraz ulicy Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Lublińcu. Myślą przewodnią było stworzenie miejsca, w którym mieszkańcy będą mieli okazje do spotkania się oraz możliwość spędzenia wolnego czasu. Centrum oferuje sale wielofunkcyjne, kawiarnie oraz bibliotekę wraz z czytelnią. Budynek ten został podzielony na kilka stref które w naturalny sposób przenikają się, dzięki wewnętrznemu atrium, jednocześnie zachowując swoją prywatność. Główną ideą było stworzenie przestrzeni, które mogą zostać zaadaptowane do różnych celów (sale wielofunkcyjne), a także stworzenie pomieszczenia wypełnionego roślinnością, nadając obiektowi niepowtarzalny charakter. Ma one na celu aktywizacje lokalnej społeczności, dzięki warsztatom o tematyce recyklingu i sadzenia roślin dla seniorów tym samym korespondując z ideą zrównoważonego rozwoju. Obiekt został przystosowany do korzystania przez osoby niepełnosprawne, (zachowując odpowiednie parametry), a także spełnia warunki Prawa Budowlanego.

Rok 2017-2018 Sesja letnia

 

Autorka: Beata Koda
Dyplom magisterski
Tytuł: Centrum sportów wodnych w Rajgrodzie
Streszczenie pracy: Przedmiotem pracy dyplomowej jest centrum sportów wodnych w Rajgrodzie. Rajgród jest niewielkim miastem leżącym w północno-wschodniej części Polski. Projektowany budynek jest położony w malowniczym otoczeniu w bezpośrednim sąsiedztwem z Jeziorem Rajgrodzkim. Obiekt ma na celu wykorzystanie potencjału lokalizacji i uatrakcyjnienie istniejących funkcji. Jest to szansa na rozwój istniejącego Centrum Sportowo- rekreacyjnego „Knieja”. Budynek jest ukierunkowany na całoroczne użytkowanie, jest odpowiedzią na obecne problemy finansowe ośrodka. Bryła budynku jest zestawieniem dwóch geometrycznych form wykończonych naturalnym drewnem. Pionowe podziały na elewacji przypominają pnie drzew, dzięki którym budynek łagodnie nawiązuje do istniejącego lasu.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *