Warunki zaliczenia

Warunki zaliczenia:

1. Odpowiednia frekwencja – dopuszczalne są 4 nieusprawiedliwione nieobecności

2. Zaliczenie na ocenę pozytywną kolokwiów. Kolokwium można w trakcie semestru raz poprawiać. Dodatkowo w trakcie sesji będzie możliwość otrzymania ostatniej szansy oprawienia kolokwium. Ocena poprawiona zastępuje ocenę pierwotną.

3. Oddanie i zaliczenie na ocenę pozytywną zadań domowych.

4. Dopuszczenie do egzaminu

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest uzyskanie pozytywnej oceny z ćwiczeń.

Pod koniec semestru (ale przed terminem zerowym) wystawiane są w arkuszu ocen proponowane stopnie za semestr osobom, które zdobyły oceny za wszystkie kolokwia oraz zadania domowe. Wśród tych osób wybierane są te, które mają ocenę bardzo dobrą za semestr oraz 100% obecność i są one dopuszczane do terminu „0” egzaminu. Pozostałe osoby z wystawionymi ocenami są dopuszczane do terminu „I” egzaminu. Informacja o tym będzie widnieć w arkuszu ocen przy proponowanej ocenie na koniec semestru.

Osoby, które nie zdobyły wszystkich ocen nie mogą przystąpić to egzaminu ani w terminie „0” ani w „1”. W trakcie sesji jest możliwość uzyskania brakujących ocen zarówno poprzez oddawanie lub poprawianie prac domowych jak i pisanie kolokwium poprawkowego. Terminy konsultacji i poprawek wyznaczane są na początku sesji. Jeśli uzupełnione są wszystkie braki to następuje dopuszczenie do terminu „II” egzaminu. (co będzie widoczne w arkuszu ocen).

  • UWAGA: Zaliczenie ćwiczeń z Mechaniki Budowli 2 uprawnia do pisania egzaminu z wykładu. Zaliczenie egzaminu uprawnia do zapisania się na ćwiczenia i wykład z Konstrukcji 1.