Warunki zaliczenia

  • Warunki zaliczenia wykładu:

1. Zaliczenie na ocenę pozytywną egzaminu. Zakres tematyczny egzaminu obejmuje tematykę przedstawianą na wykładach. Składa się z dwóch części: teoretycznej oraz praktycznej. W części teoretycznej należy odpowiedzieć na przedstawione pytania, w części praktycznej rozwiązań zadania obliczeniowe.

  • Warunki zaliczenia ćwiczeń:

1. Odpowiednia frekwencja – dopuszczalne są 2 nieusprawiedliwione nieobecności

2. Zaliczenie na ocenę pozytywną kolokwium (0-40 pkt).

3. Oceny za rozwiązywanie zadań dodatkowych (6 zadań). Za oddane zadanie można otrzymać od 0 do 2 pkt. (0-12 pkt).

Skala ocen:
26-30 – 3,0
31-35 – 3,5
36-40 – 4,0
41-45 – 4,5
46-50 – 5,0
51-52 – 5,5