Warunki zaliczenia

  • Warunki zaliczenia wykładu:

1. Odpowiednia frekwencja – dopuszczalne są 2 nieusprawiedliwione nieobecności

2. Zaliczenie na ocenę pozytywną egzaminu. Zakres tematyczny egzaminy obejmuje tematykę przedstawianą na wykładach. Składa się z dwóch części: teoretycznej oraz praktycznej. W części teoretycznej należy odpowiedzieć na przedstawione pytania, w części praktycznej rozwiązań zadania obliczeniowe.

  • Warunki zaliczenia ćwiczeń:

1. Odpowiednia frekwencja – dopuszczalne są 2 nieusprawiedliwione nieobecności

2. Zaliczenie na ocenę pozytywną kolokwium.