Mat. pomocnicze

Prezentacje z wykładów:

Po każdym wykładzie prezentacje w postaci plików pdf są zamieszczane w sekcji „pliki” zespołu na platformie MSTeams.

Zestawy zadań:

Po każdym wykładzie odpowiednie zestawy zadań wraz z odpowiedziami są zamieszczane w sekcji „pliki” zespołu na platformie MSTeams.

Literatura podstawowa:

[1] KLEMM P. (red.), Budownictwo ogólne – fizyka budowli, tom 2, Warszawa 2005.
[2] DYLLA A., Fizyka cieplna budowli w praktyce, Warszawa 2015
[3] ZEMBROWSKI J., Sekrety tworzenia murowanych domów bez błędów, Białystok 2017
[4] TWAROWSKI M., Słońce w architekturze, Arkady, 1970
[5] NUŻYŃSKI J., Akustyka w budownictwie, PWN 2018
[6] PN-EN ISO 6946:2017-10 Komponenty budowlane i elementy budynku — Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła — Metody obliczania
[7] PN-EN ISO 13370:2008: Przenoszenie ciepła przez grunt.
[8] PN-EN ISO 13788:2013 Temperatura powierzchni wewnętrznej budynku konieczna do uniknięcia krytycznej wilgotności powierzchni i kondensacja międzywarstwowa.
[9] PN-B-02151-3: Wymagania dotyczące izolacyjności akustycznej przegród w budynkach i elementów budowlanych.

Literatura uzupełniająca:

[10] POGORZELSKI J.A., Fizyka cieplna budowli, Warszawa 1976
[11] PŁOŃSKI W., POGORZELSKI J.A., Fizyka Budowli, Warszawa 1979
[12] BŁASZCZYŃSKI T., KSIT B., DYZMAN B., Budownictwo zrównoważone z elementami certyfikacji energetycznej, Wrocław 2012
[13] BOGUSAWSKI W.N., Fizyka Budowli, Warszawa 1975
[14] GRABARCZYK S., Fizyka budowli, Komputerowe wspomaganie projektowania budownictwa energooszczędnego. Warszawa 2005
[15] MINISTERSTWO INWESTYCJI I ROZWOJU, Poradnik w zakresie poprawy charakterystyki energetycznej budynków, Warszawa 2019
[16] TATARA T. (red.), Przegląd przepisów określających minimalne wymagania dotyczące charakterystyki energetycznej budynków, Kraków
[17] SOWA J., i in., Budynki o niemal zerowym zużyciu energii, Warszawa 2017
[18] STRZYŻEWSKI J., Rozwiązania stosowane w oświetleniu wnętrz obiektów publicznych i komercyjnych, Sulejówek 2019
[19] GIL J., Izolacyjność akustyczna w budownictwie mieszkaniowym, Warszawa 2015
[20] KUBIK J., ŚWIRSKA J., Ćwiczenia laboratoryjne z Fizyki Budowli, Opole 2005
[21] STARAKIEWICZ A., SZYSZKA J., Fizyka budowli w zadaniach, Rzeszów 2009
[22] GAWIN D., SABINIAK H. (red.), Podstawy teoretyczne i praktyka-wykonywanie świadectw charakterystyki energetycznej, Łódź 2015
[23] KURTZ K., GAWIN D., Certyfikacja energetyczna budynków mieszkalnych z przykładami, Wrocław 2009
[24] GÓRZYŃSKI J., Podstawy analizy środowiskowej wyrobów i obiektów, Warszawa 2007
[25] CHWIEDUK D., JAWORSKI M., Energetyka Odnawialna w Budownictwie. Magazynowanie Energii, Warszawa 2018
[26] KWIATKOWSKI J., RUCIŃSKA J., MIJAKOWSKI M., PANEK A., Metody oceny ryzyka wystąpienia kondensacji pary wodnej na wewnętrznych powierzchniach przegród, Czasopismo Techniczne – Budownictwo, 2-B/2010,Zeszyt 4, Rok 107, s. 99-105
[27] STRZYŻEWSKI J., Oświetlenie pomieszczeń biurowych, Sulejówek 2019
[28] Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2002/91/WE w/s charakterystyki energetycznej budynków
[29] Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/31/UE w/s charakterystyki energetycznej budynków
[30] Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2018/844 zmieniająca dyrektywę 2010/31/UE w sprawie charakterystyki energetycznej budynków i dyrektywę2012/27/UE w sprawie efektywności energetycznej
[31] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414)
[32] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2019 poz. 1065)
[33] Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2018 poz. 1935)
[34] Ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków (Dz.U. 2014 poz. 1200)
[35] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej (Dz.U. 2015 poz. 376)
[36] Wartości opałowe (WO) i wskaźniki emisji CO2 (WE) w roku 2017 do raportowania w ramach Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji za rok 2020
[37] Wskaźniki emisyjności dla energii elektrycznej za rok 2018 opublikowane w grudniu 2019 r.
[38] PN-EN ISO 13788:2001 Cieplno-wilgotnościowe właściwości komponentów budowlanych i elementów budynku – Temperatura powierzchni wewnętrznej konieczna do uniknięcia krytycznej wilgotności powierzchni i kondensacji międzywarstwowej – Metody obliczania
[39] PN-EN ISO 13789:2007 Cieplne właściwości użytkowe budynków. Współczynniki przenoszenia ciepła przez przenikanie i wentylację. Metoda obliczania.
[40] PN-EN ISO 13790:2008 Energetyczne właściwości użytkowe budynków. Obliczanie zużycia energii na potrzeby ogrzewania i chłodzenia.
[41] PN-EN ISO 6946:2017-10 Komponenty budowlane i elementy budynku — Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła — Metody obliczania
[42] PN-EN 12831:2003 Instalacje ogrzewcze w budynkach. Metoda obliczania projektowego obciążenia cieplnego
[43] PN-EN ISO 10211:2007 Mostki cieplne w budynkach – Strumienie cieplne i temperatury powierzchni – Obliczenia szczegółowe
[44] PN-EN ISO 13370:2007 Cieplne właściwości użytkowe budynków. Przenoszenie ciepła przez grunt. Metody obliczania.
[45] PN-EN ISO 13788:2001 Cieplno – wilgotnościowe właściwości komponentów budowlanych i elementów budynku. Temperatura powierzchni wewnętrznej konieczna do uniknięcia krytycznej wilgotności powierzchni i kondensacja międzywarstwowa. Metody obliczania.
[46] PN-EN ISO 14683:2007 Mostki cieplne w budynkach. Liniowy współczynnik przenikania ciepła. Metody uproszczone i wartości orientacyjne.
[47] PN-EN ISO 6946:1998 Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła.
[48] PN-EN ISO 10456:2007 Materiały i wyroby budowlane. Właściwości cieplno-wilgotnościowe. Tabelaryczne wartości obliczeniowe i procedury określania deklarowanych i obliczeniowych wartości cieplnych.
[49] PN-B-02151-3:2015 Akustyka Budowlana. Ochrona przed hałasem w budynkach. Część 3: Wymagania dotyczące izolacyjności akustycznej przegród w budynkach i elementów budowlanych.