Mechanika Budowli 1

Dział „MECHANIKA BUDOWLI 1” dedykowany jest osobom uczęszczającym na zajęcia seminaryjne z Mechaniki Budowli 1. Uczestnikami tych zajęć są zazwyczaj słuchacze I roku w semestrze zimowym. Ćwiczenia obejmują 15h spotkań na których utrwalana jest wiedza przekazana wcześniej na wykładzie z „MECHANIKI BUDOWLI 1”, którego materiał obejmuje:

 • Skalary. Wektory. Płaski zbieżny układ sił – graficzne i anlityczne warunki równowagi.
 • Dowolny płaski układ sił – warunki równowagi. Moment siły względem punktu.
 • Obciążenia. Podpory. Wyznaczanie reakcji podporowych.
 • Moment zginający (M) – definicja. Siły poprzeczne (T) i siły podłużne (N). Związek między M i T (T=dM/dx).
 • Belka wolno podparta.
 • Belki wieloprzęsłowe przegubowe – rozmieszczenie przegubów, wyznaczanie reakcji podporowych i sił wewnętrznych.
 • Ramy – zasady kształtowania. Ramy statycznie wyznaczalne.
 • Kratownice – zasady kształtowania. Warunki wewnętrznej statycznej wyznaczalności kratownicy.
 • Metoda Cremony.
 • Metoda Rittera.
 • Łuki. Rodzaje łuków. Łuk trójprzegubowy Metoda graficzna wyznaczania wartości reakcji. Linia ciśnienia w łuku.
 • Geometria figur płaskich – definicje podstawowe. Moment statyczny pola względem prostej (Sx). Moment bezwładności (Jx).
 • Twierdzenie Steinera dla momentów bezwładności. Moment dewiacji (Dxy).
 • Twierdzenie Steinera dla momentów dewiacji.
 • Geometria figur płaskich. Główne centralne osie bezwładności – koło Mohra.

Z uwagi na dwukrotnie mniejszą liczbę godzin seminaryjnych niż wykładowych zajęcia te są poświęcone tylko wybranym zagadnieniom prezentowanym na wykładzie. A są to:

 • Skalary. Wektory. Płaski zbieżny układ sił – warunki równowagi.
 • Płaski zbieżny układ sił – przykłady. Płaski dowolny układ sił.
 • Belki proste. Wyznaczanie reakcji podpór.
 • Belki wolno podparte – wyznaczanie wartości momentów zginających (M), sił poprzecznych (T) oraz sił podłużnych (N), przykłady wyznaczania sił wewnętrznych.
 • Ramy statycznie wyznaczalne – przykłady wyznaczania sił wewnętrznych.
 • Kratownice – wyznaczanie sił w prętach metodą Cremony.
 • Kratownice – wyznaczanie sił w prętach metodą Rittera.

Praca nad powyższymi zagadnieniami odbywa się głównie przy pomocy zestawów zadań.